ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ

කොට්ඨාශය

වසම් ගණන

ගඟවට කෝරළේ

64

කුණ්ඩසාලේ

80

පුජාපිටිය

67

අකුරණ

35

යටිනුවර

95

උඩපළාත

49

පස්බාගේ කෝරළේ

29

තුම්පනේ

67

පාතහේවාහැට

73

දෙල්තොට

29

ගඟඉහළ කෝරළේ

31

මැදදුම්බර

94

පාතදුම්බර

52

පන්විල

14

උඩදුම්බර

63

මිනිපේ

48

උඩුනුවර

124

හාරිස්පත්තුව

84

දොළුව

33

හතරලියද්ද

57

මුළු වසම් ගණන

1188

News & Events