ලංසු ආරාධනා කිරීම

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රවණාගාර ගොඩනැගිල්ල, කටුගස්තොට පුහුණු සේවා ආයතනය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 14 ක ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ හා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව ලබාගැනීම සඳහාලංසු ආරාධනා කිරීම 2018.11.14 දින දිනමිණ, Daily News සහ තිනකරන් යන ජාතික පුවත්පත් වල පළකිරිම සඳහා යවා ඇත. ඒ සඳහා වන සම්පූර්ණ තොරතුරු පහතින් දක්වා ඇත.

 

පුවත් පත් දැන්වීම

ලංසු ආරාධනා කිරීම

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රවණාගාර ගොඩනැගිල්ල, කටුගස්තොට පුහුණු සේවා ආයතනය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 14 ක ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ හා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව ලබාගැනීම සඳහාලංසු ආරාධනා කිරීම 2018.11.14 දින දිනමිණ, Daily News සහ තිනකරන් යන ජාතික පුවත්පත් වල පළකිරිම සඳහා යවා ඇත. ඒ සඳහා වන සම්පූර්ණ තොරතුරු පහතින් දක්වා ඇත.

APPLICATION

 

AUDITORIUM A

AUDITORIUM B

AUDITORIUM C

 

 

 

 

 

AUDITORIUM A

 

20181019 154210 20181019 154301
20181019 154502 20181019 154600
20181019 154613 20181019 154730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An error has occurred while processing your request.

404-not-foundYou may not be able to visit this page because of:

  •  an out-of-date bookmark/favourite
  •  a mistyped address
  •  a search engine that has an out-of-date listing for this site
  •  you have no access to this page

If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.

404 Page not found

News & Events