සම්බුදු තෙමගුල සිහිකරමින් වෙසක් දින සැමරුම

සම්බුදු තෙමගුල සිහිකරන උතුම් වු වෙසක් දින සැමරුම වෙනුවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද ආගමික වැඩසටහන් අතරින් කාර්යාල නිලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ශිල් සමාදන් විමේ පිංකමක් 2019.05.17 දින කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදි.

 

 

 

 

 

News & Events