මහනුවර දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් වැඩසටහන

2018

ප්‍රතිඵල ලේඛනය

 

අනු අංකය ඇඟයීම ශ්‍රේණිය ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩය දහම් පාසලේ නම නිපුණතා ඇඟයීම් අංකය ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවගේ නම ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ස්ථානය
1 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය ගඟ ඉහල කෝරලය ශ්‍රී රේවත දහම් පාසල උලපනේ 26 අයි ඩබ්ලිව් එම් ඩි සිතුම්සා හංසනී 87 1
2 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රි සුචරිතෝදය දහම් පාසල හුණුගල  12 යු ජි යසිත් ගිම්හාන් 86 2
3 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 1 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල දිගන රජවැල්ල 1 ඩබ්ලිව් ඒ ඒ උමයංගනා විජේසිහ 85 3
4 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය උඩපළාත ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම්පාසල, මහ උඩගම 11 එච්.ජී.ඩබ්. සසංක හතුරුසිංහ 82 4
5 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය අකුරණ සිරි මිහිදු දහම්පාසල, ඇල්ලේකඩේ, මිලාන පල්ලේගම 20 ඒ.පී.වයි.දීමන්ති අත්තනායක 80 5
6 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය අකුරණ ශ්‍රී සුදර්මෝදය දහම් පාසල,කොනකලගල,අලවතුගොඩ 47 ඩබ්.ජී.රුචිර ලක්ෂිත අමරසිංහ 100 1
7 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල,මීගමවත්ත,වත්තේගම 32 ජී.ජී.තමාල් රන්දිදු ජයසිංහ 98 2
8 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී බොධිරුක්ඛාරාම දහම් පාසල,කොළඹිස්ස 42 කේ.එම්.නෙත්මි විමංසා කැකුලංදර 97 3
9 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට මාරස්සන කළාපය ශ්‍රී සුමනසාර දහම් පාසල,මාරස්සන 40 ආර්.එම්.අරවිදු ඉමේද බණ්ඩාර රණතුංග 95 4
10 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය යටිනුවර ගගපළාත ශ්‍රී ජිනරුවන් දහම් පාසල,ඉළුප්වත්ත,පිළිමතලාව 34 ඒ.ජී.රිවිත් දෙස්විල් ගුණරත්න 90 5
11 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී සුනන්ද දහම් පාසල විද්‍යාදර්ශණ පිරිවෙන 59 තේජාන් සෙනුෂ්ක මල්ලවආරච්චි 85 1
12 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලය කලාප අංක 1 උඩගම සිරි ධම්මතිලක දහම් පාසල ශ්‍රී වර්ධනාරාමය උඩගම 55 කොඩිකාරගේ මහීෂ හංසන කොඩිකාර 83 2
13 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරලය උතුර ශ්‍රී ශාන්ති බාලිකා දහම් පාසල  57 ඩි ජි ආර් එච් වීරසිංහ 82 3
14 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කලාප අංක 1 ශ්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල ශ්‍රී වේළුවනාරාමය කමෙඩ ගෙලිඔය 63 ආර් එම් එස් අයි ආදිත්‍ය රත්නායක 81 4
15 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය  දොලපිල්ල ශ්‍රී ඥාණාලෝක දහම් පාසල පබ්බතාරාම රජමහා විහාරය දොලපිහිල්ල 75 දැහැමි චමත්කා සමරසිංහ  80 5
16 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 2 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල,යක්ගහපිටිය ගුන්නැපාන 83 බි එල් විශ්මි ආදිත්‍යා ලියනගේ 98 1
17 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  අකුරණ  ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම් පාසල,ශ්‍රී විජිත  මහවිහාරය කොණකලගල 101 එම් බි එ සෙනෙවිරත්න 96 2
18 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  හතරලියද්ද ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල වැලිගොඩපොල 106 එම් එම් ඉසජ මිහිනුල බණ්ඩාර 95 3
19 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපලාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල පුරාණ රජමහ විහාරය, දන්තුරේ 89 බි එම් ඩි ජි ඒ බි මුණසිංහ 85 4
20 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 1 ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම් පාසල ගණදෙවි කෝවිල පුරාණ විහාරය මැණික්හින්න 82 එල් ඩබ්ලිව් ජි ඕ බි ඒකනායක 80 5
21 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 122 වයි.ජී. සිත්මි අභිෂේකා 93 1
22 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 109 ගිම්සර දිනෙත් රත්නායක 92 2
23 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප 2 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල, යග්ගහපිටිය, ගුල්නෑපාන 110 දිනිති උමේදා වීරතුංග 90 3
24 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  ගඟ ඉහළ කෝරළය ශ්‍රී රේවත දහම් පාසල, ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය, උලපනේ 134 කේ.ජී. නතාරි නෙවින්ද්‍යා 89 4
25 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, මාරස්සන කලාපය ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල, මයිලපිටිය 121 ජී.එම්.එම්. විසුරන්දි නිපුන්‍යා 88 5
26 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 149 ඉමන්ත අශේන් බණ්ඩාර 89 1
27 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, මාරස්සන කලාපය ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසල, ගල්ලිඳ, මයිලපිටිය 148 ඩී.ආර්. ඉඳුවර දිනෙත් 85 2
28 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව දකුණ ශ්‍රී ප්‍රඤානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී සංඝබෝධි පුරාණ විහාරය, සෙනරත්ගම 157 ගීත්මා ප්‍රමුදි බණ්ඩාර 84 3
29 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  මිණිපේ, මිණිපේ පියවර ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල, ශ්‍රී ඉන්ද්‍රාරාමය, හඳගනාව 154 සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ දේශාන් මධුරංග බණ්ඩාර සමරකෝන් 83 4
30 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  අකුරණ ශ්‍රී ධම්මාලෝක ධර්මායතන දහම් පාසල, පුරාණ විහාරය, දෙල්ගස්ගොඩ, අලවතුගොඩ 155 එස්.එම්.ඩී.ජී. ෂෙනාලි නෙත්මිනි සමරකෝන් 82 5
31 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව-දකුණ ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල,ගොහාගොඩ 184 ඒ.ඩබ්ලිව්.කන්ෂික ගවේෂ් මිහිරංග වීරකෝන් 90 1
32 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  උඩපළාත ශ්‍රී ධම්මාලෝක දහම් පාසැල,දැල්පිටිය,අටබාගේ 173 ඒෂාන් පැහැසර නවාංජන ප්‍රේමරත්න 83 2
33 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කළාප අංක 1 ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම් පාසල,මැණික්හින්න 163 එම්.ජී.අනුත්තරා ශ්‍රීමාලි කරුණාරත්න 80 3
34 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  ගලගෙදර තුම්පනේ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල,ගලගෙදර 186 එම්.එම්.ජී.රිෂි ටමාෂා මැදිවත්ත 78 4
35 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  උඩදුම්බර ශ්‍රී ඉසිපතනාරාම දහම් පාසල,හාල්යාල,උඩදුම්බර 179 එච්.එම්.අයි.ජී.තත්සරණි ඉදූෂා යාපා බණ්ඩාර 77 5
36 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට-තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රි සාරානන්ද දහම් පාසල ඉසිපතනාරාමය තලාතුඔය 203 විහංගා කව්මිනි බත්තිරම්ගේ 99 1
37 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රි විශාකා දහම් පාසල නාපාන පුරාණ රජමහා විහාරය. මඩවල කඩවීදිය 194 ඩි එම් අකිල ඉඳුවර දිසානායක 98 2
38 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  දෙල්තොට ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය කොළබිස්ස 204 ආර් එම් නිශාන් අනුරුද්ධ රාජපක්ෂ 97 3
39 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපලාත  ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල, දන්තුරේ 197 පි ජි ආර් එස් නවරත්න 96 4
40 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල පබ්බතාරාමය ගල්කන්ද 210 ආර් ජි ඩි එස් සඳරුවන් රණවීර 86 5
41 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කළාප අංක 1 නීග්‍රෝධ බෙත්ත දහම් පාසල ,ගෙලිඔය 225 කේ.එම්.එස්.මෙත්සදලි කාංගර 95.5 1
42 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කදුපළාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල,පුරාණ රජමහා විහාරය,දන්තුරේ 224 කේ.ජී.වී.එච්.ජයසේන 91 2
43 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට මාරස්සන කළාපය ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල,බොලැපේ,කපුලියද්ද 229 බී.එම්.එන්.මන්දාකිණි බස්නායක 90.5 3
44 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී සුමනසාර දහම් පාසල,නාපේවිට,ගම්පොල 228 ඩබ්.ඩී.හිරුන්දි ප්‍රියන්ත 88.5 4
45 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී පුන්‍යසාර දහම් පාසල,දොඩන්ගස්තැන්න විහාරය,ගල්ලෑල්ලගම 237 එම්.එස්.ජී.ඩී.මහීමා සත්සරණි 88 5
46 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, මාතලේ පාර, වත්තේගම 248 ශාක්‍යා සදිනි තිනෙත්මා 93.5 1
47 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 01 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී රාජවාලුකාරාමය, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 244 යූ.ජී.භාග්‍යා කාවින්දි ඒකනායක 88 2
48 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  ගඟවටකෝරළේ - උතුර ශ්‍රී විශාඛා දහම් පාසල, ශ්‍රී රාහුල ජාතික පාසල, කටුගස්තොට 246 සලිත තිලක්ෂණ නිම්නජිත් ගුණතිලක 81.5 3
49 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව - උතුර ශ්‍රී ගුණසාර දහම් පාසල, තිත්තපජ්ජල, වැරැල්ලගම 266 සගන්‍යා දුලංජලී බෝපිටිය 81 4
50 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 02 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල, යක්ගහපිටිය, ගුන්නෑපාන 245 සුගම්‍යා සින්දුජා බලගොල්ල 80 5
51 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව උතුර ශ්‍රී සුචරිතෝදය දහම් පාසල, බෝධිමළු විහාරය, රණවන, කටුගස්තොට 293 ඩබ්.එම්.එස්.ඩී. බණ්ඩාර විජේසූරිය 99 1
52 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, සිරි ධම්මරතන පිරිවෙන, බව්වාගම, නාවලපිටිය 297 එල්.ඒ. නදුනි ධනංජනා ලියනාරච්චි 96 2
53 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී සාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 284 එම්. භානුක ප්‍රබෝධ මහලේකම් 93 3
54 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී දෙව්රම දහම් පාසල, වටගලතැන්න 291 තරුෂි හංසිකා බණ්ඩාර 92 4
55 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව දකුණ ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල, ඉසිපතනාරාමය, යටිහලගල, පල්ලේගම 292 වයි.එන්. නිහාර වංශනාථ 91 5
56 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කලාප 1 ශ්‍රී සාරානන්ද දහම් පාසල, රංගොඩ 306 ඩබ්.ඩබ්.ජී. පමාෂා නිර්මාණි අබේසිංහ 96 1
57 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර ගඟපළාත ශ්‍රී ධර්මජයන්ති දහම් පාසල, පිළිමතලාව 304 වගීෂා හංසාංජලී බටපොල 95 2
58 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  දෙල්තොට ශ්‍රී පුෂ්පදාන දහම් පාසල, ශ්‍රී සුමිත්‍රාරාමය, ගලහ 312 අයි.ජී. ඉසුරි ඉමේෂිකා නන්දසිරි 94 3
59 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරළය උතුර ශ්‍රී බුද්ධප්‍රිය දහම් පාසල, පුරාණ බෝමළු විහාරය, වටපුළුව, කටුගස්තොට 300 එච්.ආර්. ඕෂධී ප්‍රමෝද්‍යා හපුවිට 93 4
60 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපළාත ශ්‍රී ධර්මරක්ඛිත දහම් පාසල, පුරාණ රජමහා විහාරය, දන්තුරේ 305 බී.එම්.පී.පී.ආර්.එම්.ජේ. මුණසිංහ 92 5
61 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, මාතලේ පාර, වත්තේගම 329 සී.එස්.උබයසේකර 100 1
62 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව- දකුණ ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල, ලියන්ගස්තැන්න, ගොහාගොඩ 346 ජේ.එම්.උදානි ඉමේෂිකා ජයසුන්දර 98 2
63 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව- උතුර ශ්‍රී ගුණසාර දහම් පාසල, ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තිත්තපජ්ජල 347 වයි.එම්.ඒ.ජී.රෂ්මි නිකේෂලා බණ්ඩාර 97 3
64 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  ගලගෙදර ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ගිරිහාගම, කුඹුරේගම 348 එස්.ඩබ්.කේ.ආචින්දි 94 4
65 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  ගඟවටකෝරලය - දකුණ සිරි සමාධි, 21, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මහනුවර 328 නෙත්මි චමෝද්‍යා විජේසිංහ 93.5 5
66 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මදීප දහම් පාසල,මාතලේ පාර,වත්තේගම 356 ඉසුරු දුෂ්‍යන්ත බණ්ඩාර 95 1
67 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  ගගවටකෝරළේ දකුණ සිරි සමාධි දහම් පාසල,මහනුවර 355 සචින්ත බාසුරු විජේසිංහ 91 2
68 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට තලාතුඔය කළාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල ,පල්ලේගම,තලාතුඔය 365 විෂ්මි අනුපමා ඉලංගරත්න 90 3
69 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල,ගල්ඔය,හිදගල 363 ඩබ්.එම්.දුලක්ෂි රංගිකා වීරසිංහ 88 4
70 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  ගගවටකෝරළේ උතුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල,කටුගස්තොට 354 ආර්.එම්.මෙත්මි  කෞෂල්‍යා රත්නායක  86 5
71 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  හතරලියද්ද ශ්‍රී පියරතන දහම් පාසල, මුරුද්දෙණිය, සංඝරාජපුර 403 එච්.ආර්.ජී. අනුරාධා ලක්මිණි හේරත් 96 1
72 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳු පළාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල, පුරාණ රජමහා විහාරය, දන්තුරේ 386 බී.පී. කලණි නිමාෂා ජයවර්ධන 93 2
73 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  උඩපළාත  ධර්මපාල දහම් පාසල, ශ්‍රී මන්තිදාරාමය, පුස්සැල්ලාව 389 ඩබ්.එම්. හෂිනි එරන්දි වීරක්කොඩි 92 3
74 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, මාතලේ පාර, වත්තේගම 383 උදාරි අනුත්තරා 91 4
75 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර ගඟ පළාත ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම් පාසල, විජිත මාවත, පෑලව, මුරුතලාව 385 ජී.එම්.ජී. සසංකා සෙව්මිණි විමලරත්න 90 5
76 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපලාත ශ්‍රී විවේකාරාම පිරිවෙන සියඹලාගොඩ දන්තුරේ 413 කේ එම් රශ්මි නිරුක්ෂි කුමාරි 96 1
77 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය වැල්ගාල අංකුඹුර 426 සිතලි සමල්ජා සංයුත්මි ධර්මශ්‍රී 91 2
78 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරලය දකුණ  ශ්‍රී තුම් බෝමළු විහාරය මුල්ගම්පල මහනුවර 409 තනුරි නවෝද්‍යා කුමාරි පායින්ගමුව 90 3
79 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරලය උතුර ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය ශ්‍රීමත් කුඩාරත්වත්ත මාවත දොඩම්වල 408 ගයන්ති නෙත්මිණි උඩුවෙල 89 4
80 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසල, නාපාන ගුන්නෑපාන 410 කේ එම් දුමිදු මනෝද්‍ය කුලතුංග 87 5
81 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූර්වාරාම රතනසාර දහම් පාසල, පලීපාන, පූජාපිටිය 453 බී.එම්.ධනුෂ්කා ශිරන්ති බණ්ඩාරනායක 77 1
82 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 444 පිටදෙණිය ගමරාලලාගේ ධුල්මි හිරුණි පෙරේරා 65 2
83 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ - කළාප අංක 01 ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම් පාසල, ඝණදෙවි කොවිල, පුරාණ විහාරය 433 ඩී.ඩී.එච්.වයි.දංකොටුව 58 3
84 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව - දකුණ ශ්‍රී රතනජෝති දහම් පාසල, සෙල්ලාවලී රජමහා විහාරය, පල්ලේගම, හල්ඔලුව 454 සෙනරත් තලාගොඩගේ ඉෂාරා ප්‍රසාදි තලාගොඩ 56 4
85 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර - කලාප අංක 01 ශ්‍රී විජිත සිරි දහම් පාසල, සිරි විජිත මහා විහාරය, නව ඇල්පිටිය දකුණ, ගෙලිඔය 441 තොටදෙණිය ගෙදර නිරාශා ධනංජනී තොටදෙණිය 55 5
86 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය  සිරි සිදුහත් දහම් පාසල, පුරාණ විහාරය වටගොඩ 480 එම් ජි ජේ යු නිශ්ශංක 70 1
87 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර කලාප අංක 2 ශ්‍රී පඤ්ඤාසිරි දහම් පාසල, ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමය, කූරදෙනිය 469 ආර් ඩබිලිව් එස් එස් රාහුබැද්ද 68 2
88 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල ගල්ඔය හිඳගල. 471 කේ පි ඊ එම් කීර්තිරත්න 66 3
89 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සෝභිත දහම් පාසල වෑත්තෑව ගලගෙදර 483 පි එම් ටි ඩි කුමාරි 60 4
90 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගඟවට කෝරලය දකුණ ශ්‍රී සුචරිතෝදය දහම් පාසල, ශ්‍රී සුදර්ශණාරාමය තැන්නකුඹුර 463 එස් ඩබිලිව් එච් ජි කසුනි සසන්තිකා 57 5
91 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 501 මැදවල මුදියන්සේලා ගෙදර නිම්හාරා නටාෂා මැදවල 88 1
92 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය දොඹගම්මන, පූජාපිටිය 507 උග්ගහකුඹුරේ ගෙදර අනුත්මා විහාදි අමරසිංහ 86 2
93 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  උඩදුම්බර ශ්‍රී රත්නාලෝක දහම් පාසල, ආඩිදෙණිය, කහටලියද්ද 503 හේරත් මුදියන්සේලාගේ උදාරි පුන්සරා දිසානායක 83 3
94 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර - කඳුපලාත සිරි සුගත දහම් පාසල, කුරුදුවත්ත, පිළිමතලාව 494 රන්දුනු පේඩිගෙදර අරුණි සදුනිකා රන්දුනුගේ 80 4
95 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  මැදදුම්බර ශ්‍රී සෝමරතන දහම් පාසල, කරල්ලියද්ද, තෙල්දෙණිය 502 හේරත් මුදියන්සේලාගේ සචිනි කාවින්ද්‍යා හේරත් 79 5
96 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කළාප අංක 2 ශ්‍රී සරණපාල දහම් පාසල,පල්ලේගුන්නෑපාන,පොල්ගොල්ල 515 එස්.සී.වයි.එම්.අමන්දා කාවින්දි කුමාරි 90 1
97 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට තලාතුඔය කළාපය ශ්‍රී සිලානන්ද දහම් පාසල,කොස්හින්න,කැටවල,ලෙව්ල 527 ආර්.ඩබ්.එම්.චතුරි නයනතාරා රාජපක්ෂ 86 2
98 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  අකුරණ සිරි මිහිදු දහම් පාසල,ඇල්ලෙ කඩේ,විලානපල්ලේගම 533 එම්.එන්.සචිනි ප්‍රශාදීන්  82 3
99 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කදුපළාත ශ්‍රී විවේකාරාම දහම් පාසල,සියඹලාගොඩ,දන්තුරේ 521 එච්.එච්.ඔමෙන් විද්මල් අබේතුංග 78 4
100 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල,ගල්ඔය,හිදගල 525 පී.ජී.හිරුණි පවනිකා වික්‍රමසිංහ 76 5
101 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  උඩපළාත ශ්‍රී විමලකීර්ති දහම් පාසල, බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය, අඹගමුව පාර, ගම්පොල 551 කේ.ජේ.එම්.වී.එල්.සී.ඩී. අබේකෝන් 89 1
102 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  පස්බාගේ කෝරළය, නාවලපිටිය ශ්‍රී සුගතධමෝධ දහම් පාසල, වේළුවනාරාමය, නාවලපිටිය 567 ඊ.වී.එන්. කාව්‍යාංජලී 88 2
103 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  හතරලියද්ද ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල, වැලිගොඩපොල, හතරලියද්ද 565 ඊ.ඒ. තමෝද්‍යා තරිඳුනී 86 3
104 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව උතුර ගැමුණු ශ්‍රී ධර්මාලෝක දහම් පාසල, ගල්ගාන පුරාණ විහාරය, ගෝනිගොඩ, මැදවල 563 එච්.ජී.ඩබ්.එස්. ස්වර්ණකලා 85 4
105 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී රාජ වාලුකාරාමය, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 541 අමායා උදානි වේරපිටිය 84 5
106 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර - කඳු පලාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල, පුරාණ රජමහ විහාරය, දන්තුරේ 569 එල්.ජී.එම්.නෙත්සරණී 85 1
107 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  මැදදුම්බර සිරි සුමන තිස්ත දහම් පාසල, නීග්‍රෝධාරාමය, විල් අමුණ, තෙල්දෙණිය 577 ඒ.ජී.යූ.එස්.දිසානායක 76 2
108 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට - තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල, මුදුනකඩේ, තලාතුඔය 575 ඩබ්.ඩබ්.ආර්.ඩබ්.එම්.එච්.රුවන්‍යා 69 3
109 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර 02 කලාපය ශ්‍රී ධර්ම කීර්ති දහම් පාසල, ගඩලාදෙණිය රජමහ විහාරය, ගඩලාදෙණිය 571 ඩබ්.එන්.ඩී.වීරක්කොඩි 68 4
110 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  මිණිපේ, මිණිපේ පියවර  ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල, ශ්‍රී ඉන්ද්‍රාරාමය, හඳගනාව 580 එස්.ජී.එම්.එස්.විමලසිරි 66 5
111 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට - තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී වජිරඥාන දහම් පාසල, මහමැදගම 602 ඇස්වැද්දුමේගෙදර උමේෂිකා නෙත්සරණි සෙනරත් 85 1
112 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, ශ්‍රී ධර්මද්වීප පිරිවෙන, මාතලේ පාර, වත්තේගම 593 ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ දෙව්මිණි චමෝද්‍යා ඒකනායක 84 2
113 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  ගඟවටකොරළේ - උතුර ශ්‍රී ඤාණාලංකාර දහම් පාසල, ශ්‍රී සුබෝධාරාම මහා විහාරය, පේරාදෙණිය 591 මාත්ගමුව පල්ලේගෙදර ගයනි එරන්දිකා කුමාරි වීරසිංහ 83 3
114 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී සමන්තගිරි දහම් පාසල, පල්ලේදෙල්තොට, ගලහ 600 කොටිකා බැද්දේ ගෙදර තරුෂිකා මදුෂානි කෞෂල්‍යා 82 4
115 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී ගාමිණි දහම් පාසල, ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය, දිවාන වත්ත, බටුගොඩ 609 කරුණා රාජපක්ෂ ගෙදර ගේෂාණි රාජපක්ෂ 81 5
116 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී රත්නජෝති දහම් පාසල, පල්ලේතලවින්න, කටුගස්තොට 620 ඒ.එච්.එම්.ෂාරිනී අමේලා කුමාරිහාමි අබේරත්න 89 1
117 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 02 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල, ගුන්නෑපාන 617 වයි.ටී.ජී.ඒ.ඩබ්.සේනානායක 84 2
118 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර - කලාප අංක 01 මැණික්බෝව ශ්‍රී පඤ්ඤාරතන දහම් පාසල, වේගිරියථ හොන්ඩියාදෙණිය 624 එච්.ඒ.අවිශ්කා දිව්‍යාංජලී 78 3
119 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය යටිනුවර - ගඟපලාත ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී වර්ධනාරාමය, ඉහල කොබ්බෑකඩුව 622 ජී.ජේ.ඩබ්.ජේ.එම්.ආර්.ජීවන්ති ගලගොඩ 77 4
120 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පස්බාගේකෝරලය ශ්‍රී සුගත ධමෝධ දහම් පාසල, මහ/01, නාවලපිටිය 642 එච්.ජී.එස්.නවෝද්‍යා ගමගේ 76 5
121 කථික 7 ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, ශ්‍රී ධර්මද්වීප පිරිවෙන , මාතලේ පාර, වත්තේගම 647 එස්.ඩී.ඉලංගකෝන් 94 1
122 කථික 7 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සුමන තිස්ස දහම් පාසල, ගල්ගාන රජමහා විහාරය, අරඹේකඩේ , කුඹුරේගම 667 ටී.ජී.සෙනායා මයුමිණි රත්නායක 90 2
123 කථික 7 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 01 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී රාවාලුකාරාමය, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 643 ආකාෂ් සුදර්ෂණ 88 3
124 කථික 7 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 654 එච්.ජී.දැහැමි ආධිත්‍යා සත්සරණි වික්‍රමසිංහ 85 4
125 කථික 7 ශ්‍රේණිය මිණිපේ , හසලක පියවර  ශ්‍රී සංඝමිත්තා දහම් පාසල, 7 ඇළ, හසලක 660 එච්.එම්.චතුරිකා ගයානි ජයවර්ධන 84 5
126 කථික 8 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී මේධානන්ද දහම් පාසල, නියංගොඩ, කුඹුරේගම 694 එච්.ජී. ලක්ෂාන් ඉමේෂ් දසනායක 82 1
127 කථික 8 ශ්‍රේණිය පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, බව්වාගම, නාවලපිටිය 697 භාතිය මධුරංග රාජපක්ෂ 80 2
128 කථික 8 ශ්‍රේණිය උඩපළාත ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල, උඩගම, අටබාගේ 681 එම්.ජී. ගනීෂා හෙල්මලී 79 3
129 කථික 8 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 685 ඩී.එම්. ශානිකා සෙව්වන්දි දිසානායක 77 4
130 කථික 8 ශ්‍රේණිය යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, මල්ගම්මන, පිළිමතලාව 677 ටී.පී.එස්.පී. තිත්තගල්ල 75 5
131 කථික 9 ශ්‍රේණිය උඩපළාත ශ්‍රී ධර්මපාල දහම් පාසල, පුස්සැල්ලාව 708 එම්. විමක්ෂි මෙන්ඩිස් ගුණසේකර 77 1
132 කථික 9 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශන ජීවානන්ද දහම් පාසල, දොඔගම්මන, පූජාපිටිය 718 වයි.ජී. ලක්ෂානි සචිනිකා උපතිස්ස 76 2
133 කථික 9 ශ්‍රේණිය ගඟවට කෝරළය උතුර සිරි දළඳා දහම් පාසල, අස්ගිරි මහා විහාරය, මහනුවර 700 යශෝධ ශ්‍රීනාත් බණ්ඩාර වික්‍රමසිංහ 75 3
134 කථික 9 ශ්‍රේණිය මිණිපේ, හසලක පියවර ශ්‍රී සුමනාරාමය, දඔගහවෙල, බරවර්ධනඔය 715 අමාලි නේරංජනා මැණිකේ හේරත් 74 4
135 කථික 9 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සුමනතිස්ස දහම් පාසල, ගල්හාන රජමහා විහාරය, අඹකඩේ 721 ජී.ආර්. ප්‍රණීතා කාංචනී ජයබණ්ඩාර 71 5
136 කථික 10 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී ආර්යවංශ දහම් පාසල,කහටගස්තැන්න,දොළපිහිල්ල 745 ජී.ඊ.එම්.එල්.ජනිත් ඒකනායක 94 1
137 කථික 10 ශ්‍රේණිය ගගවටකොරළේ - දකුණ ශ්‍රී නාගසේන දහම් පාසල,සුදුහුම්පොල,මහනුවර 728 එල්.කේ.එම්.නිලුපුලී විහංගා වීරසේකර 89 2
138 කථික 10 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල,උඩදෙල්තොට,ගලහ 739 ජී.ජී.මලිත හර්ෂන බණ්ඩාර 87 3
139 කථික 10 ශ්‍රේණිය පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී විමලවංශ දහම් පාසල,ජේතවන මාවත,නාවලපිටිය 751 පී.ජී.නීශා ලක්ෂානි ජයරත්න 85 4
140 කථික 10 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී ධර්මඥාණ දහම් පාසල,මොරහේන,පන්විලතැන්න 736 එච්.ජී.ප්‍රසන්න දුලීප් චන්ද්‍රසේන 83 5
141 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  යටිනුවර ගඟපලාත ශ්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල දෙවෙල්කොන පුරාණ විහාරය උඩඊරියගම 758 ඩි එ ඩි එස් අබේවීර 86 1
142 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී සවන්තගිරි දහම් පාසල, පල්ලෙදෙල්තොට ගලහ 763 එම් ජි ආර් අයි ගුණතිලක 85 2
143 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූරවාරාම රතනසාර දහම් පාසල පලිපාන පූජාපිටිය 772 බි වයි ජි එන් එච් ප්‍රේමවර්ධන 82 3
144 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩදුම්බර ශ්‍රී සුමන දහම් පාසල ශ්‍රී සුමනාරාම පිරිවෙන් විහාරය බෝපාන 768 වයි එම් ඉමල්කා සෙව්වන්දි සමරකෝන් 81 4
145 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කලාප අංක 1 ශ්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල ශ්‍රී වේළුවනාරාමය කරමඩ ගෙලිඔය 760 එන් කේ රුක්ෂාණි රත්නායක 78 5
146 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර කලාප 1 ශ්‍රී කාශ්‍යප දහම් පාසල, වේගිරිකන්ද භාවනා මධ්‍යස්ථානය, හොඬියාදෙණිය 787 ටී.ජී.එස්.එස්.ඩී. වසන්ත කුමාර 83 1
147 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර කලාප 2 ශ්‍රී බුද්ධඝෝෂ ධර්ම විද්‍යාලය, මාණික්කාව, බඹරගහඇළ 788 එච්.එම්.ඒ.එස්. හේරත් 81 2
148 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 790 එම්.ඒ.එස්.අයි.වී. මහම්පෙආරච්චි 78 3
149 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සුමනතිස්ස දහම් පාසල, ගල්හාන රජමහා විහාරය, අරඹේකඩේ, කුඹුරේගම 802 එච්.ජී.එච්.එන්. ගුණතුංග 77 4
150 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය දොලපිහිල්ල ශ්‍රී ඥානාලෝක දහම් පාසල, පබ්බතාරාම රජමහා විහාරය, දොලපිහිල්ල 799 එම්.එම්.ජී.පී.ඒ. විජේසිරි 76 5
151 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 සිරි ධම්මතිලක ශ්‍රී වර්ධනාරාමය, උඩගම, මැණික්හින්න 887 ලංකා විස්තරගෙදර රවීශ ටිෂාන් නිලවීර 94 1
152 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 898 වතුලියද්දේ දුරයලෑ ගෙදර සුභාෂිනී මධුමාලි වීරසිංහ 93 2
153 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී විශාඛා දහම් පාසල, නාපාන රජමහා විහාරය, මඩවල කඩවීදිය 891 අඹගස්පිටියේ ගෙදර බිමාෂා අනුත්තරා අඹගස්පිටිය 89 3
154 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 900 බත්තිරන්ගේ ශාන්ත රණබාහු ඩිල්ෂාන් මිහිඳුකුල 88 4
155 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 901 නැකැත් හේනේ ගෙදර නිර්මාණි උපේක්ෂා ජයවික්‍රම 87 5
156 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය මිනිපේ,මිනිපේ පියවර  ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල,ශ්‍රී ඉන්ද්‍රාරාමය,හදගනාව 932 පී.ජී.තරුෂි සංජානා නිම්ශානි 97 1
157 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී අරියවංශ දහම් පාසල,කහටගස්තැන්න,දොළපිහිල්ල 934 ඊ.ජී.නෙත්මිණ මධුෂාන් ඒකනායක 93 2
158 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කළාප අංක 2 ශ්‍රී සමගිසේවා දහම් පාසල,වරාපිටිය,කුණ්ඩසාලේ 915 ඩබ්ලිව්.ඒ.හිරුණි ලක්ෂිකා විජේසේකර 91 3
159 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට-තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල,පල්ලේගම,තලාතුඔය 927 ඒ.ජී.ශලනි නිලාරා ඒකනායක 90 4
160 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය හතරලියද්ද ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල,වැලිගොඩපොල,හතරලියද්ද 938 වයි.එම්.දිල්මි මධුෂානි බණ්ඩාර 89 5
161 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 952 එම්.ඒ.එස්.රිෂිනි ෂනාරා මහම්පෙආරච්චි 96 1
162 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 955 එච්.ඒ.අයේෂ මධුෂාන් හෙට්ටිආරච්චි 95 2
163 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය දෙළපිහිල්ල ශ්‍රී ඤාණාලෝක දහම් පාසල 961 ඩී.කේ.ඊ.ඒ.විනෝදනි තිලකරත්න 94 3
164 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට - තලාතුඔය කලාපය ශී බෝධිරාජ දහම් පාසල , තලාතුඔය 954 කවීෂා නෙත්මිණී රත්නායක 93 4
165 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ගිරිකාංගං, කුඹුරේගම 964 බී.එම්.ජී.චතුර දිල්ෂාන් විජේමාන්න 92 5
166 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය මැදදුම්බර ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල, රජමහ විහාරය , මැදමහනුවර 983 එච්.එම්.ජනිත විශ්වජිත් අබේසේකර 96 1
167 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී අරියවංශ දහම් පාසල, කහටගස්තැන්න, දොළපිහිල්ල 988 එම්.එම්.මින්සදි නවෝද්‍යා මැදවත්ත 93 2
168 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය උඩුනුවර - කලාප අංක 01 ශ්‍රී සුචරිතවර්ධන දහම් පාසල, කරමඩ, ගෙලිඔය 976 එච්.ඒ.තිවංක රණබාහු ප්‍රේමලාල් 89.5 3
169 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය යටිනුවර - ගඟපලාත ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ඉහල කොබ්බෑකඩුව 974 ආර්.එස්.එච්.එම්.ප්‍රසාද් උදයංග බණ්ඩාර සෙනෙවිරත්න 89 4
170 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 02 මොරතොට ශ්‍රී ධම්මක්ඛන්ධ දහම් පාසල, අමුණුගම, ගුන්නෑපාන 969 කේ.ජී.එස්.එම්.අයි.එස්.සමරකෝන් 88 5
171 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 2 සිරිසුමන දහම් පාසල,අලුත්වත්ත,රජවැල්ල 996 ඒ.ඒ.මලීෂා ෂෙහානි කුමාරසිංහ 95 1
172 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල,ගල්ඔය,හිදගල 1006 ඩබ්ලිව්.ජී.කවීෂා නදීෂානි විපුලරත්න 77 2
173 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩපළාත ධර්මපාල දහම් පාසල,ශ්‍රී මන්ත්‍රීන්ධාරාමය,පුස්සැල්ලාව 1005 ආර්.එම්.චතුරි නිමේෂා රත්නායක 76 3
174 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කදුපළාත ශ්‍රී ධම්මරක්කිත දහම් පාසල,පුරාණ රජමහා විහාරය,දන්තුරේ 1002 කේ.ජී.එස්.පී.මහලේකම් 75 4
175 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී පියරතන දහම් පාසල,විදුමින පිරිවෙන් විහාරය,මාරතුගොඩ 1015 හිරුෂි ටානියා වීරසේකර 74 5
176 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 01 ශ්‍රී මහා මහේන්ද්‍ර දහම් පාසල,හුරීකඩුව,මැණික්හින්න 1022 ආර්.එම්.කේ.ජී.මුදිත ජයංග කුඹුක්ගහදෙනිය 96 1
177 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට - තලාතුඔය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල,හපු/පල්ලේගම,තලාතුඔය 1035 ඩී.ජී.ඩී.එම්.කව්‍යාංජලී 83 2
178 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූර්වාරාම රතනසාර දහම් පාසල,පලීපාන,පූජාපිටිය 1042 එල්.එච්.ජයමිණි සදුනිකා 81 3
179 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී ධම්මාචාර දහම් පාසල,මුරපොල 1036 එච්.එම්.රසුනි ෂිහාරිකා 78 4
180 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගගවටකොරළේ උතුර ශ්‍රී විශාකා දහම් පාසල 1024 එච්.එම්.පියුමි මධුභාෂිනි ද සිල්වා 71 5
181 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සුභසෙත දහම් පාසල, රජමහා විහාරය, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය 812 ජේ.ඒ. දේශ් අභිමාන ජයසිංහ 99 1
182 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික ගඟවට කෝරළය දකුණ ශ්‍රී සුධර්මා දහම් පාසල, දිව්රුම් බෝධි විහාරය, අම්පිටිය 809 එච්.එම්. ගයාත්‍ර චනුර හේරත් 98 2
183 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික ගඟවට කෝරළය උතුර ශ්‍රී ශාන්ති බාලිකා දහම් පාසල, මහ/ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහල, මහනුවර 808 ටාෂි අනාමිකා අලුත්ගේ 97 3
184 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 ශ්‍රී වර්ධනාරාමය, උඩගම, මැණික්හින්න 806 එම්.ජී.ටී.යූ. සේනාරත්න 96 4
185 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 817 ඒ.ජී. අකිල විචක්ෂණ භාග්‍යජිත් 94 5
186 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  පාතදුම්බර ශ්‍රී දළදා දහම් පාසල, අංක 89, දුම්රියපල පාර, කටුගස්තොට 837 එස්.ජේ.සේරම් 98 1
187 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 847 එච්.එච්.එම්.ටී.එම්.එල්.සිරිවර්ධන 97 2
188 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 01 ශ්‍රී මහා මහේන්ද්‍ර දහම් පාසල, ශ්‍රී විද්‍යා සාගර පිරිවෙන, හුරීකඩුව, මැණික්හින්න 833 ඒ.ආර්.එන්.එච්.එම්.සී.ඩී.හේරත් 95 3
189 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  ගඟවටකොරළේ - දකුණ ශ්‍රී සුධර්මාරාම ජිනරතන දහම් පාසල, ගල්කොටුව, උඩබෝවල, මහනුවර 836 අයි.ඒ.එස්.ඒ.පෙරේරා 91 4
190 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  යටිනුවර - කඳුපලාත සිරි සුසීල දහම් පාසල, මාලිගාතැන්න, කැටකුඹුර, කඩුගන්නාව 840 එන්.එච්.එම්.සෙනරත් 89 5
191 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  උඩුනුවර කළාප 2 ශ්‍රී විමලතිස්ස දහම් පාසල,නාරන්වල 869 අයි.ටී.අමරසිංහ 98 1
192 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශන ජීවානන්ද දහම් පාසල,දොබගම්මන,පූජාපිටිය 880 එන්.ඩී.බී.සමරණායක 96 3
193 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  ගගවටකෝරළය දකුණ ශ්‍රී සුගත දහම් පාසල,ඔගස්ටාවත්ත,පේරාදෙනිය 863 රසාංජලී අනුපමා පරණහේවා 94 3
194 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  යටිනුවර ගගපළාත සුසීල දහම් පාසල,ශ්‍රී සුගත දර්මාරාමය,සූරියගොඩ ,මුරුතලාව 866 එස්.පී.ජී.එන්.අශාන් ගුණතිලක 93 4
195 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  ගගවටකෝරළය උතුර සිරිදළදා දහම් පාසල,විහාර මාවත,අස්ගිරිය,මහනුවර 862 ඊ.එම්.වයි.එස්.ඒ.මීගස්තැන්න 92 5
196 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය උඩපළාත ධර්මපාල දහම් පාසල, ශ්‍රී මන්තින්දාරාමය, පුස්සැල්ලාව 1059 පි.ජි.මයුරි ප්‍රමෝද්‍යා කුමාරි 93 1
197 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය උඩුනුවර 02 ශ්‍රී බුද්ධසෝෂ ධර්ම විද්‍යාලය, මාණිකාව, බඹරගහඇල 1058 එස්.එච්.එම්.චමෝද්‍යා සත්සරණි 89 2
198 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය හාරිස්පත්තුව දකුණ ශ්‍රී විද්‍යානන්ද දහම්පාසල, බරිගම, වැරැල්ලගම 1070 යු.ජි.කේ.ඒ. විජේසේන 88 3
199 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම්පාසල, විජිත මාවත, පෑලව, මුරුත්තලාව 1055 ඩබ්.ජි.කවිදු උමේෂ් 87 4
200 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය හාරිස්පත්තුව උතුර ශ්‍රී ගුණසාර දහම් පාසල, තිත්තපජ්ජල, වැරැල්ලගම 1071 එච්.ඩබ්.ජි.එම්. මල්හාර ශ්‍රී භාරත විජේසිංහ 85 5
201 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම් පාසල, මුරුතලාව 1082 කේ.එම්.ජී. සශිල ඩිල්ශාන් පුෂ්පකුමාර 291 1
202 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය පාතහේවාහැට, තලාතුඔය ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල, මුදුනකඩේ, තලාතුඔය 1089 රශ්මික ප්‍රභාශ්වර ගමආරච්චි 286 2
203 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය ගඟවට කෝරළය උතුර ශ්‍රී නාථ දේවාලය දහම් පාසල, මහනුවර 1078 මයුමි අයෝධ්‍යා රණසිංහ 282 3
204 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූර්වාරාම රතනසාර දහම් පාසල, පූජාපිටිය 1096 එල්.ජී.ජී. රුක්මාල් බණ්ඩාර 276 4
205 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී සුගත ධමෝධ දහම් පාසල, නාවලපිටිය 1102 බී.ආර්.පී. දුලංග සම්පත් රන්තිලක 272 5