දිස්ත්‍රික් ලේකම්

ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.තිස්ස කරුණාරත්න මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

kandy daham pasal exam results

  මහනුවර දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්