අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයෙන් පණිවුඩයක්

 

IMG 20200409 WA0023

 

IMG 20200409 WA0024

 

IMG 20200409 WA0026

 

IMG 20200409 WA0028

 

IMG 20200409 WA0027

 

IMG 20200409 WA0029

 

IMG 20200409 WA0025