මැතිවරණ කොට්ඨාශ

ඡන්ද ප්‍රදේශ අක්ෂරය

මැතිවරණ කොට්ඨාසය

ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව

ගලගෙදර

53484

හාරිස්පත්තුව

152688

පාතදුම්බර

82896

උඩදුම්බර

57334

තෙල්දෙණිය

46254

කුණ්ඩසාලේ

90563

හේවාහැට

67710

සෙංකඩගල

77805

මහනුවර

38364

යටිනුවර

78738

උඩුනුවර

79945

ගම්පොල

97640

නාවලපිටිය

91894

 එකතුව

1015315