මහ නගර සභා

මහ නගර සභා

මහනුවර

081-2222275

 

නගර සභා 

ගම්පල

081-2352275

නාවලපිටිය

054-2222275

කඩුගන්නාව

081-2571275

වත්තේගම

081-2476275

 

ප්‍රාදේශීය සභා

Akurana PS 066- 2244387
Ganga Ihala Korale PS 081-2352689
Ganga Wata Korale PS 081-2224242
Harispattuwa PS 081-2499576
Kundasale PS 081-2375624
Madadumbara PS 081-2374067
Panwila PS 081-2472028
Pathahewaheta PS 081-2404009
Pathadumbara PS 081-2476276
Poojapitiya PS 081-2461419
Thumpane PS 081-2461275
Udadumbara PS 081-2310275
Udapalatha PS 081-2352218
Udunuwara PS 081-2311309
Yatinuwara PS 081-2575475