මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අංශ ප්‍රධානීන්ගේ

නම් සහ දුරකථන අංක

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර දුරකථන අංකය
01 චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති 081-2222235
02 ජේ.සී. රණේපුර මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්  081-2239241 
 03  ජේ.පී.යූ.කේ. ජයරත්න මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) 081-2225394
04 ජේ.එම්.එස්. බණ්ඩාර මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි  081-2233604 
05 ඒ.එම්.ඩබ්ලිව්.එන්. පීරිස් මහතා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක  081-2236762 
06 ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.කේ.කේ. විජේසුන්දර මිය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  081-2224079 
07 නාමල් තලංගම මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්   081-2233187  
08 එල්.එච්.එම්. සඳමාලි මිය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  081-2239129 
 09  කේ. සිවචන්ද්‍රන් මහතා ගණකාධිකාරි  081-2239240 
10 එන්.බී.එච්.පී. රත්නායක මහතා දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු  081-5626672 
11 ආර්.ඒ. අජිත් කුමාර මහතා පරිපාලන නිලධාරි  081-2224435 
12 කුමුදුනී ප්‍රේමචන්ද්‍ර මිය දිස්ත්‍රික් දිවිනැගුම අධ්‍යක්ෂ  081-2233809 
13 එච්.ජේ.ආර්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක  081-2222770 
14 එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මහතා අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම)  081-2225581 
15  බී.ජී. ජයසේන මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර)  081-2225581 
16 ඩබ්ලිව්.එම්.ටී. වීරක්කොඩි මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) 081-2225581
17 ටී. මනෝජා මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කුඩා ව්‍යාපාර) 081-2229180
18 ජයන්ත ධනපාල මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කුඩා ව්‍යාපාර) 081-2229180
19 ටී.ඒ.කේ. රණවීර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා) 081-2202697
20 ජේ.ඩී.එස්.ඒ. සඳරාජ මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මෝටර් රථ පරීක්ෂක  081-2237968 
21 ඒ.එම්.ජේ. සමන්ත මහතා ස්ථානභාර නිලධාරි (පාරිභෝගික කටයුතු)  081-7755455 
22 ඩී.ඩී. අසෝක මහතා කාර්යභාර නිලධාරි (කිරුම් මිණුම්)  081-2239971 
23 චන්ද්‍රා සෙනෙවිරත්න මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් පරිහරණ)  081-2238830 
24 හිටිබණ්ඩාර මහතා දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ  081-2225152 
25 එම්.එල්. කරුණාතිලක මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  081-2224079 
26 එම්.එන්. හේරත් මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 081-2224079
27 බී.ජී.එන්. ප්‍රේමලාල් මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 081-2224079
28 ආර්.කේ.ජී. රත්නායක මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  081-2224079 
29 නිලක්ෂි ඒකනායක මිය දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්  081-2222058 
30 ඊ.එස්. වික්‍රමසිංහ මහතා ජලජීවි