ආරෝග්‍ය ශාලා

පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

තනතුර

දුරකථන අංකය

පොදු

0812-225798

පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

0812-224236

පරිපාලන නිලධාරි

0812-225798

 

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාල - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

කාර්යාලය

දුරකථන අංකය

අකුරණ

0662-240254

පූජාපිටිය

0812-461212

වත්තේගම

0812-476262

පන්විල

0812-472031

හතරලියද්ද

0352-265260

ගලගෙදර

0812-461368

වැරැල්ලගම

0812-499317

හසලක

0552-257078

මැදමහනුවර

0812-402457

උඩදුම්බර

0812-402381

ගගවටකෝරළේ

0812-240047

ගලහ

0812-467601

දොලුව

0814-485094

උඩුනුවර

0812-315732

තලාතුඔය

0812-404278

ගම්පොළ

0812-352278

කුරුඳුවත්ත

0812-352803

නාවලපිටිය

0542-222278

යටිනුවර

0812-571252

කුණ්ඩසාලේ

0812-374012

මහනුවර මහ නගර සභාව

0812-223573

 

 මහ රෝහල -මහනුවර

ස්ථානය/තනතුර

දුරකථන අංකය

මහ රෝහල - මහනුවර

0812-222261

0812-222170 –171

0812-234220

0812-234207-208

0812-233337-342

0812-203100-104

අධ්‍යක්ෂ

0812-2222137

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

0812-223939

 

 

ශික්ෂණ රෝහල පේරාදෙණිය

ස්ථානය

දුරකථන අංකය

පොදු

0812-388001-07

0812-388261

0812-388009

අධ්‍යක්ෂ

0812-388015

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

0812-387383

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විශේෂඥ ළමා රෝහල

081-2389112      081-2389113

දත්ත වෛද්‍ය රෝහල - පේරාදෙණිය

081-2388502      081-2388503

 

දිස්ත්‍රික් රෝහල් - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

රෝහල

දුරකථන අංකය

අකුරණ

0812-300461

අංකුඹුර

0662-240261

දෙල්තොට

0812-476268

දොලොස්බාගේ

0542-244261

ගලගෙදර

0812-461261

කඩුගන්නාව

0812-571344

කටුගස්තොට

0812-499261

මඩුල්කැලේ

0812-363261

මාම්පිටිය

0812-315296

මැණික්හින්න

0812-374331

පුස්සැල්ලාව

0812-478261

සංඝරාජපුර

0812-461262

තෙල්දෙණිය

0812-374055

උඩදුම්බර

0812-402461

වත්තේගම

0812-476261

 

 

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරින්

 

කලාපය

කාර්යාලය

දුරකථන අංකය

අකුරණ - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

066-2244054

ගලගෙදර - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2461368

ගම්පොළ - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2352278

ගගවටකෝරළේ - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2240047

හසලක - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

055-2257078

කුණ්ඩසාලේ - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2374012

කුරුඳුවත්ත - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2352803

මැදමහනුවර - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2402457

නාවලපිටිය - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

054-2222278

පන්විල - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2472031

පූජාපිටිය - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2301018

තලාතුඔය - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2404278

උඩදුම්බර - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2402381

උඩුනුවර - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2315732

වත්තේගම - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2476261

වැරැල්ලගම - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2499317

හතරලියද්ද - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2823628

ගලහ - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2467601

යටිනුවර - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2571252

දොලුව - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-4485094

නගර සභාව මහනුවර - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2223573

බඹරදෙණිය - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2315732

මැණික්හින්න - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2755825

 

 සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාල - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

තනතුර

කාර්යාලය

දුරකථන අංකය

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල - නාවලපිටිය

054-2222264

අකුරණ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2300461

අංකුඹුර – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

066-2240261

අඹගහපැලැස්ස – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2553561

අටබාගේ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2825276

බඹරදෙණිය – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2315521

බටුමුල්ල – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-5677454

බොක්කාවල – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2461212

දෙල්තොට – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-247261

දොලොස්බාගේ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

054-2244261

දුන්හින්න – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2807288

ගලගෙදර – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2461261

ගම්පොළ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2352261

ගලහ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2467262

ගෙලිඔය – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2310127

ගලපිහිල්ල – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2476361

ගල්පිහිල්ල – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2476361

කඩුගන්නාව – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2571344

කටුගස්‍‍තොට– දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2499261

කහවත්ත

081-2352388

කොලොංගොඩ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2560461

කොටලිගොඩ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2575461

කුරුඳුවත්ත

081-2352517

ජම්බුගහපිටිය – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2493266

මඩොල්කැලේ – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2363261

මාම්පිටිය – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2315296

මාරස්සන – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2405004

මැණික්හින්න – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2374331

මැදමහනුවර – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2402261

මැදවල – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2490900

මොරහේන – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2829468

මොරයාය – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

055-2257162

මුරුතලාව – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2412190

නාරම්පනාව – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

060-2807485

හතරලියද්ද – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

081-2464361

හසලක – දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි

055-2257160

 

ග්‍රාමිය රෝහල් - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

රෝහල

දුරකථන අංකය

අඹගහපැලැස්ස

0552-258161

බඹරදෙණිය

0812-315521

බටුමුල්ල

 

බොක්කාවල

0812-461212

දුන්හින්න

0812-229940

ගලහ

0812-467262

ගල්පිහිල්ල

0812-476361

ගෙලිඔය

0812-310127

හතරලියද්ද

0812-464361

ජම්බුගහපිටිය

0812-493266

කහවත්ත

0812-352388

කොළොංගොඩ

0552-258261

කොටලිගොඩ

0812-575461

කුරුඳුවත්ත

0812-352517

මැදමහනුවර

0812-402261

මොරහේන

0812-467736

මුරුතලාව

0812-412190

නාරම්පනාව

0812-201423

පමුණුව

0812-315252

පට්ටිය පල්ලේගම

0815-678800

තලාතුඔය

0812-404261

උඩුවෙල

0812-219537

උලපනේ

0812-350244

වට්ටප්පොළ

0812-573182

යක්ගහපිටිය

0812-420371