මහනුවර දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා තරඟාවලියේ ප්‍රතිඵල