කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීම පිළිබඳව ලබාදී ඇති උපදෙස් මාලාව ලබාගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත විද්‍යා රෝග අංශයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකි දිගුව

 

www.epid.gov.lk