පොලිස් ස්ථාන

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් ස්ථාන

කලාපය

දුරකථන අංකය

අලවතුගොඩ

0662-244322

අංකුඹුර

0662-240222

බලගොල්ල

0812-423157

දළදා මාළිගාව

081-2225722

දවුලගල

0812-315032

ගලගෙදර

0812-461222

හඟුරන්කෙත

0812-369222

හසලක

0552-257122

හතරලියද්ද

0812-464456

කඩුගන්නාව

081-2571416  081-2571222

මහනුවර

0812-222222 0812-222226

කටුගස්තොට

081-2499383

මැණිහින්න

0812-374222

පන්විල

0812-472222 081-2472223

පේරාදෙණිය

081-2388033

රංගල

0812-400222

තෙල්දෙණිය

0813-803475

තලාතුඔය

0812-404384

උඩදුම්බර

0812-402222

වත්තේගම

0812-476328  081-2476222