මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ - පාසැල්

පාසැල

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

මැණික්හින්න

0812-476410

ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-212597

බදුද්දීන් බාලිකා මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-224210

බෙරවට්ස් මහා විද්‍යාලය

අම්පිටය

0812-219592

චන්දානන්ද බෞද්ධ විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-222282

ඩී.එස්. සේනානායක මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-201813

ධර්මරාජ විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-234495

ධර්මවික්‍රම බාලිකා විද්‍යාලය

කටුකැලේ

0812-234853

ධීරානන්ද මහා විද්‍යාලය

පිළිමතලාව

0812-575663

උසස් බාලිකා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-223459

ගෝතමී බාලිකා මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-222852

හේමමාලි බාලිකා මහා වි විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-223886

හිල්වුඩ් විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-238313

කිංස්වුඩ් මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-224502

මහමායා බාලිකා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-223961

පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-222880

රණබිම රෝයල් මහා විද්‍යාලය

පේරාදෙණිය

0812-387321

සීතාදේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-234435

ශ්‍රී රාහුල මහා විද්‍යාලය

කටුගස්තොට

0812-499682

ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-222823

සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-223917

ස්වර්ණමාලි බාලිකා මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-224558

ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-234297

විද්‍යාර්ථ මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-222791

විහාරමහාදේවී බාලිකා මහා විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-232261

වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය

මහනුවර

0812-222823