சமுர்த்தி திட்டம்

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 1187 ක් ආවරණය වන පරිදි 2018 අගෝස්තු මසට

පහත සඳහන් ආකාරයට සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාදී ඇත.

අනුඅංකය

ප්‍රා.ලේ. කො.

රු. 420

ආයතනගත වූ

ප්‍රතිලාභීන්       ( රු.1,500/-)

අනෙකුත් ප්‍රතිලාභීන් රු.1,500

රු. 2,500

රු. 3,500

මුලු ප්‍රතිලාභී සංඛ්‍යාව

පූජ්‍ය පක්ෂය (I)

වැඩිහිටි නිවාස (II)

ළමා නිවාස

ආබාධිත නිවාස      (IV)

1

හතරලියද්ද

24

16

10

1287

460

798

2595

2

ගලගෙදර

138

32

1223

709

1158

3260

3

පූජාපිටිය

127

68

1

1091

467

1050

2804

4

අකුරණ

110

32

1384

670

1591

3787

5

පාතදුම්බර

186

27

1397

606

951

3167

6

පන්විල

50

9

2

349

142

315

867

7

උඩදුම්බර

158

9

909

371

593

2040

8

මිනිපේ

816

18

1816

663

1004

4317

9

මැදදුම්බර

874

39

2284

1080

2190

6467

10

මැණික්හින්න

489

45

1

3109

934

1547

6125

11

ගඟවට කෝරළේ

223

239

41

93

1519

632

1146

3893

12

හාරිස්පත්තුව

492

63

2507

744

1145

4951

13

යටිනුවර

275

89

30

1

2362

1163

2337

6257

14

උඩුනුවර

265

106

2404

1180

2199

6154

15

දොළුව

54

35

1581

578

1379

3627

16

පාතහේවාහැට

230

54

9

2081

958

2378

5710

17

දෙල්තොට

21

16

1165

568

1320

3090

18

ගම්පල

58

73

66

1663

589

1461

3910

19

ගඟඉහල

453

22

1675

694

1332

4176

20

පස්බාගේ

88

77

7

1704

641

1479

3996

එකතුව

5131

1069

99

160

2

33510

13849

27373

81193

                       

සමාජ සවිබල ගැන්වීම්හා ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ 2018 ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සඳහා පහත

 සඳහන් අයුරින් මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබාදී ඇත.

අනු අංකය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

කෘෂි

සත්ත්ව පාලන

කර්මාන්ත

වෘත්තීය පුහුණු

එකතුව

1

ගඟවටකෝරළේ

33000.00

40800.00

1119528.00

75600.00

1268928.00

2

කුණ්ඩසාලේ

180500.00

135000.00

2437200.00

-

2752700.00

3

පාතදුම්බර

46400.00

47000.00

772656.00

45000.00

911056.00

4

පන්විල

107050.00

16500.00

110300.00

20000.00

253850.00

5

යටිනුවර

284400.00

204460.00

1108719.00

-

1597579.00

6

උඩුනුවර

206500.00

39800.00

714540.00

-

960840.00

7

උඩපළාත

144000.00

90000.00

1092850.00

180000.00

1506850.00

8

දොළුව

210000.00

189000.00

661200.00

-

1060200.00

9

දෙල්තොට

97500.00

135000.00

625000.00

217650.00

1075150.00

10

පාතහේවාහැට

140800.00

321899.00

1147572.00

274200.00

1884471.00

11

මැදදුම්බර

218000.00

306000.00

1353670.00

-

1877670.00

12

උඩදුම්බර

455000.00

40000.00

60000.00

90000.00

645000.00

13

මිනිපේ

157000.00

-

787000.00

-

944000.00

14

අකුරණ

90000.00

170000.00

1800732.00

169949.00

2230681.00

15

පුජාපිටිය

200000.00

135000.00

1041000.00

-

1376000.00

16

හාරිස්පත්තුව

80749.00

-

882300.00

169949.00

1132990.00

17

තුම්පනේ

12000.00

42000.00

820089.00

-

874089.00

18

හතරලියද්ද

226400.00

152000.00

570600.00

60000.00

1009000.00

19

ගඟඉහළකෝරළේ

549270.00

63377.00

697151.00

-

1309798.00

20

පස්බාගේකෝරළේ

300000.00

200000.00

583750.00

-

1083750.00

එකතුව

3738569.00

2327836.00

18385857.00

1302348.00

25754610.00

සමෘද්ධි අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන

මේ යටතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙනුවෙන් ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් ,යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය,

අලෙවි මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම හා වෙළඳ ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන  ලබා දී ඇත.

අනු අංකය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

ලබාදී ඇති ප්‍රතිපාදන

2018.08.31 දිනට වියදම

1

ගඟවටකෝරළේ

24875.00

24630.00

2

කුණ්ඩසාලේ

74625.00

42375.00

3

පාතදුම්බර

74625.00

15000.00

4

පන්විල

24875.00

7660.00

5

යටිනුවර

74625.00

24500.00

6

උඩුනුවර

74625.00

53850.00

7

උඩපළාත

74625.00

17060.00

8

දොළුව

74625.00

24509.0

9

පාතහේවාහැට

24875.00

24495.00

10

දෙල්තොට

24875.00

24750.00

11

මැදදුම්බර

24875.00

24501.87

12

උඩදුම්බර

24775.00

24501.80

13

මිනිපේ

24875.00

16200.00

14

අකුරණ

74625.00

12310.00

15

පුජාපිටිය

74625.00

15230.00

16

හාරිස්පත්තුව

74625.00

22410.00

17

තුම්පනේ

24875.00

22971.00

18

හතරලියද්ද

74625.00

24875.00

19

ගඟඉහළකෝරළේ

24875.00

24875.00

20

පස්බාගේකෝරළේ

74625.00

24290.00

එකතුව

1044650.00

470993.67

බැංකු වැඩසටහන

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ සමෘද්ධි බැංකු  91 ක් ක්‍රියාත්මක වේ. 2018.08.31 දිනට  පහත පරිදි ගනුදෙනු කටයුතු සිදුකෙරේ.

තැන්පතුසංඛ්‍යාව                                958798

මුළු තැන්පතු මුදල                              6778212000.00 (මිලියන 6778.21)

කොටස් තැන්පතු                                250333

සාමාජික තැන්පතු                             249646

ළමා තැන්පතු                                      113578

දිරිය මාතා තැන්පතු                          113926

සාමාජික නොවන තැන්පතු               45523

කණ්ඩායම් තැන්පතු                          27493

අනිවාර්ය ඉතුරුම්                               146126

සිසුරක තැන්පතු                                12173

සමෘද්ධි බැංකු ශ්‍රේණිගත කිරීම

2017.12.31 මහනුවරදිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය

ප්‍රජාමූලබැංකු සමිතිය

ප්‍රජාමූල බැංකුව

මුළුලකුණු

ශ්‍රේණිගතකිරිම

 
 

1

Kundasale

Kengalla

387.50

A

 

2

Kundasale

Amunugama

354.00

B

 

3

Kundasale

Wawinna

339.75

B

 

4

Udapalatha

Delpitiya

338.00

B

 

5

Deltota

Deltota-Watu

333.25

B

 

6

Udapalatha

Gampola

332.50

B

 

7

Kundasale

Digana

332.00

B

 

8

Kundasale

Mahawatta

330.50

B

 

9

Udapalatha

Galgediyawa

329.25

B

 

10

Pathahevaheta

Thalathuoya

327.00

B

 

11

Pathahevaheta

Wehigaldeniya

326.25

B

 

12

Gangawata

Mulgampala

320.50

C

 

13

Yatinuwara

Suureyagoda

316.75

C

 

14

Hatharaliyadde

Rangamuwa

313.25

C

 

15

Hatharaliyadde

Aludeniya

313.00

C

 

16

Hatharaliyadde

Sangeragapura

310.00

C

 

17

Gangawata

Gurudeniya

308.50

C

 

18

Kundasale

Manikhinna

307.25

C

 

19

Pujapitiya

Ankubura

304.00

C

 

20

Doluwa

Panwilatenna

303.00

C

 

21

Pathadumbara

Dumbara

302.00

C

 

22

Harispattuwa

Waratenna

301.50

C

 

23

Harispattuwa

Barigama

300.75

C

 

24

Pathahevaheta

Mailapitiya

299.25

C

 

25

Medadumbara

Teldeniya

295.50

C

 

26

Gangaihala

Malwattegama

295.25

C

 

27

Gangawata

Mahanuwara

293.75

C

 

28

Thumpene

Niyangoda

290.00

C

 

29

Udunuwara

Gelioya

287.75

C

 

30

Udunuwara

Waligalla

284.00

C

 

31

Harispattuwa

Nugawela

283.75

C

 

32

Deltota

Nawaneliya

283.50

C

 

33

Thumpene

Uduwa

281.75

C

 

34

Doluwa

Naranwita

280.50

C

 

35

Medadumbara

Udispattuwa

280.50

C

 

36

Harispattuwa

Medawala

280.25

C

 

37

Ududumbara

Ududumbera

278.75

C

 

38

Gangaihala

Ethgala

275.75

C

 

39

Panvila

Panvila

275.25

C

 

40

Udunuwara

Ibulldeniya

273.50

C

 

41

Pathadumbara

Talavinna

271.75

C

 

42

Hatharaliyadde

Hatharaliyadde

270.75

C

 

43

Pathahevaheta

Bolape

268.50

C

 

44

Harispattuwa

Senaratgama

268.00

C

 

45

Thumpene

Weththawa

267.50

C

 

46

Thumpene

Madawala

263.75

C

 

47

Udunuwara

Hapana

262.00

C

 

48

Yatinuwara

Pilimatalawa

261.25

C

 

49

Pathadumbara

Wattegama

256.25

C

 

50

Pujapitiya

Mullegame

253.75

C

 

51

Thumpene

Galagedara

253.75

C

 

52

Ududumbara

Hunnasgiriya

252.75

C

 

53

Gangaihala

Rakshawa

252.25

C

 

54

Gangawata

Getabe

252.00

C

 

55

Gangawata

Mapanwatura

251.25

C

 

56

Medadumbara

Ambala

251.25

C

 

57

Doluwa

Doluwa

251.00

C

 

58

Udunuwara

Nikahatiya

250.85

C

 

59

Deltota

Galaha

250.75

C

 

60

Harispattuwa

Uduwawala

250.50

C

 

61

Minipe

Hasalaka

250.25

C

 

62

Yatinuwara

Giragama

250.25

C

 

63

Medadumbara

Putuhapuwa

250.00

C

 

64

Nawalapitiya

Walapitiya

250.00

C

 

65

Ududumbara

Kalugala

250.00

C

 

66

Udunuwara

Babaradeniya

250.00

C

 

67

Yatinuwara

Gannoruwa

243.00

D

 

68

Nawalapitiya

Bauwagama

239.25

D

 

69

Pujapitiya

Bokkawela

238.00

D

 

70

Pathahevaheta

Marassana

234.25

D

 

71

Yatinuwara

Danture

233.75

D

 

72

Medadumbara

Senarathwela

232.25

D

 

73

Pathadumbara

Polgolla

231.25

D

 

74

Udunuwara

Daulugala

228.50

D

 

75

Akurana

Dunuwila

226.75

D

 

76

Ududumbara

Kalunthanna

226.00

D

 

77

Udunuwara

Ganhatha

223.75

D

 

78

Pujapitiya

Dolaphilla

220.75

D

 

79

Yatinuwara

Amunupura

220.25

D

 

80

Minipe

Morayaya

219.50

D

 

81

Minipe

Ulpathagama

218.25

D

 

82

Akurana

Alawathugoda

215.50

D

 

83

Pujapitiya

Pujapitiya

212.25

D

 

84

Yatinuwara

Pottapitiya

211.75

D

 

85

Medadumbara

Rangala

210.75

D

 

86

Doluwa

Nillamba

206.75

D

 

87

Medadumbara

Madamahanuwara

206.75

D

 

88

Ududumbara

Meemure

203.25

D

 

89

Udunuwara

Gadaladeniya

194.50

D

 

90

Minipe

Kolongoda

194.25

D

 

91

Akurana

Dodangolla

162.25

D

 

සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන

1. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 20 ට අදාලව සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී

සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල්වල උපත්,විවාහ,රෝහල් ගතවීම් හා මරණයක් සිදුවූ අවස්ථාවලදී ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබා දේ

 2. අඩු ආදායම්ලාභී සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල්වල අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ඉහලින් සමත් ඉගනීමට දක්ෂ දරුවන්ට

අ.පො.ස. උසස්පෙළ අධ්‍යාපනය සඳහා මසකට රු 1500 බැගින් වසර දෙකක සිප්දොර ශිෂත්වයක් ලබාදීම. 

3. සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන සහ නොලබන පවුල්වල නිවුන් ,තුන්නිවුන් හා ඊට වැඩි දරු උපත් වෙනුවෙන් නිවුන්

දරු උපතකට මසකට රු 5000 ක්ද, තුන් නිවුන් හා ඊට වැඩි දරු උපත් සඳහා මසකට රු 10000 බැගින් වසරක පෝෂණ ආධාරයක් ලබා දේ.

2018 ජනවාරි සිට අගෝස්තු මස දක්වා ප්‍රතිලාභ ලබාදුන් ආකාරය පහතින් දැක්වේ.

අනු අංකය

කාරණය

සංඛ්‍යාව

මුදල (රු.ශත.)

1

උපත්

232

5700000.00

2

විවාහ

1197

8977500.00

3

රෝහල් ගතවීම්

2678

7477500.00

4

මරණ

1636

24540000.00

5

සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව

782

8473500.00

එකතුව

6525

55168500.00

සමෘද්ධි නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන

සමෘද්ධි නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන යටතේ ජයග්‍රහනය කරන ලද එක් ජයග්‍රාහී ප්‍රතිලාභියෙක් සඳහා රු 200000

ත්‍යාග මුදලක් හිමි වේ.

2018 ජනවාරි සිට ජූලි මස දක්වා ජයග්‍රාහී මුදල් ලබාදුන් ආකාරය පහතින් දැක්වේ

අනු අංකය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

ජයග්‍රාහකයින් සංඛ්‍යාව

මුදල

ත්‍යාග මුදල් ලබාදීමට සුදුසු ජයග්‍රාහකයින් සංඛ්‍යාව

මුදල

1

ගඟවටකෝරළේ

07

1400000.00

07

1400000.00

2

කුණ්ඩසාලේ

07

1400000.00

07

1400000.00

3

පාතදුම්බර

07

1400000.00

07

1400000.00

4

පන්විල

07

1400000.00

07

1400000.00

5

යටිනුවර

07

1400000.00

07

1400000.00

6

උඩුනුවර

07

1400000.00

07

1400000.00

7

උඩපළාත

07

1400000.00

07

1400000.00

8

දොළුව

07

1400000.00

07

1400000.00

9

පාතහේවාහැට

07

1400000.00

07

1400000.00

10

දෙල්තොට

07

1400000.00

07

1400000.00

11

මැදදුම්බර

07

1400000.00

06

1200000.00

12

උඩදුම්බර

07

1400000.00

06

1200000.00

13

මිනිපේ

07

1400000.00

07

1400000.00

14

අකුරණ

07

1400000.00

07

1400000.00

15

පුජාපිටිය

07

1400000.00

05

1000000.00

16

හාරිස්පත්තුව

07

1400000.00

07

1400000.00

17

තුම්පනේ

07

1400000.00

07

1400000.00

18

හතරලියද්ද

07

1400000.00

07

1400000.00

19

ගඟඉහළකෝරළේ

07

1400000.00

07

1400000.00

20

පස්බාගේකෝරළේ

07

1400000.00

06

1200000.00

එකතුව

140

28000000.00

135

27000000.00

        සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන

·         දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන

වන්දඹු හා අසරණ පවුල් 45 ක් වෙනුවෙන් එක් නිවසකට රු 200000/=  බැගින් ලබාදේ.

·         මත් හා දුම්වැටි නිවාරණය,ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය

අඩුආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා මත් නිවාරණ වැඩසටහන් හා ප්‍රීතිමත්,ආදර්ශමත් පවුල් ගොඩනැගීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

සෑම වසරකම මැයි 31 දිනට සමගාමීව දුම්වැටි විරෝධී කොඩි දිනය පැවැත් වේ.

·         උපදේශනය හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා  උපදේශන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

·         ළමා සමාජ පුස්ථකාල වැඩසටහන

2018 වර්ෂයේ තෝරාගත් සමෘද්ධි ලමා සමාජ පුස්ථකාල තුනක් සංවර්ධනය කෙරේ.

·         ළමා සමාජ වැඩසටහන්

ළමා සමාජ දරුවන්ගේ සහජ දක්ෂතාවයන් ජාතික තලයට රැගෙනයාම සඳහා ළමා සමාජ සංස්කෘතික තරඟාවලියක් හානායකත්ව පුහුණු

කඳවුරු පැවැත්වීම.

අනු අංකය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

මත් හා දුම්වැටි නිවාරණය,ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය

උපදේශනය හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය

ළමා සමාජ පුස්ථකාල වැඩසටහන

ළමා සමාජ නායකත්ව පුහුණුව

දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන

එකතුව

1

ගඟවටකෝරළේ

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

2

කුණ්ඩසාලේ

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

3

පාතදුම්බර

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

4

පන්විල

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

5

යටිනුවර

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

6

උඩුනුවර

30211.00

25000.00

-

25000.00

500000.00

580211.00

7

උඩපළාත

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

8

දොළුව

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

9

පාතහේවාහැට

30211.00

25000.00

-

25000.00

200000.00

280211.00

10

දෙල්තොට

30211.00

25000.00

25000.00

25000.00

500000.00

605211.00

11

මැදදුම්බර

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

12

උඩදුම්බර

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

13

මිනිපේ

30211.00

25000.00

25000.00

25000.00

400000.00

505211.00

14

අකුරණ

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

15

පුජාපිටිය

30211.00

25000.00

-

25000.00

600000.00

680211.00

16

හාරිස්පත්තුව

30211.00

25000.00

-

25000.00

400000.00

480211.00

17

තුම්පනේ

30211.00

25000.00

-

25000.00

600000.00

680211.00

18

හතරලියද්ද

30211.00

25000.00

-

25000.00

600000.00

680211.00

19

ගඟඉහළකෝරළේ

30211.00

25000.00

-

25000.00

600000.00

680211.00

20

පස්බාගේකෝරළේ

30211.00

25000.00

25000.00

25000.00

400000.00

505211.00

එකතුව

604220.00

500000

75000.00

500000

8800000.00

10479220.00

 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்