මහනුවර දිසාපති ලෙස ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී. තිස්ස කරුණාරත්න මහතා පත් වෙයි

 

මහනුවර දිසාපති ලෙස ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී. තිස්ස කරුණාරත්න මහතා පත් වෙයි

 

මහනුවර දිසාපති සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.තිස්ස කරුණාරත්න මහතා අද (18) සිය රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී. රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් වන කරුණාරත්න මහතා මහනුවර රාජකාරී කටයුතු කරන 18 වැනි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයායි.

1991 වසරේ උප දිසාපතිවරයෙක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට එක් වූ කරුණාතරත්න මහතා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්වරයෙක්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙක් සහ ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරයෙක් ලෙස කටයුතු කර ඇත. දිසාපතිවරයා ලෙස වැඩභාර ගැනීමට පෙර කරුණාරත්න මහතා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන ලදී.

 

 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்