විෂ දුමෙන් තොර නගරයක්

විෂ දුමෙන් තොර නගරයක්

මහනුවර නගරයේ විෂ දුම අවම කිරිම සඳහා 2018 ජුලි මස 12 වන දින පළ කරන ලද අංක 2079/42 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ නියෝග මඟින් සංශෝධනය කරන ලද 2003 අංක 1 දරණ ජාතික පරිසර වායු විමෝජන ප්‍රමිති අනුව මෝටර් රථ වාහනවල වායු ප්‍රමිතින් පරික්ෂා කිරිමේ වැඩසටහනක් 2019 පෙබරවාරි 20,21,22 දින මහනුවර නාගරික සීමාව ආවර්ණය වන පරිදි මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. එම වැඩසටහනේ ජායාරූප පහත දැක්වේ.

 K RMB2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்