உத்தியோகஸ்தர் குழு

District Secretary

sir Name :- Mr. Chandana Tennakoon                                                                     
Telephone :- 0812222235
Fax :- 0812233186
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
  Performing the development and administration activities and coordinating according to the government policies maintain the welfare of the people to a commendable level by helping contemporary social needs.
     
     

Additional District Secretary

uth new Name :- Mr. J.P.U.K. Jayarathne
Telephone :- 0812239241
Fax :- 0812222033
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
  Strengthening the district administration through guiding the activities of divisional secretary’s and other institutes in the district under the approval of the district secretary.
     
     

Additional District Secretary (Land)  

     Name :- 
Telephone :- 0812225394
Fax :- 0812222033
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
  Strengthening the district administration through guiding the activities of divisional secretary’s and other institutes in the district under the approval of the district secretary.
     
     

Chief Accountant

CACC Sir Name :- Mr. J.M.S. Bandara
Telephone :- 0812233604
Fax :- 0812239240
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
  Doing financial management to perform development, welfare, disaster relief and administration in the district to a commendable level and doing the financial responsibility for people through the financial report.
     
     

Chief Internal Auditor

  Name :- Mr. A.M.W.N. Peiris
  Telephone :- 0812236762
  Fax :- 0812236762
  Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
    
     
     

Director (Planning)

Director Planning Name :- Mrs. W.M.R.K.K. Wijesundara
Telephone :- 0812224079
Fax :- 0812201120
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
  Developing on going in depth knowledge of district planning issues and priorities through communication with the government policies, organizations and communities to provide professional planning leadership and management of staff within the single planning development team, with a clear emphasis on performance delivery, continues improvement and customer services to a commendable level.  
     
     

Assistant District Secretary  

Untitled 1 Name :- Mrs. L.H.M. Sandamali
Telephone :- 0812239129
Fax :- 0812222033
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
  Performing assisting duties to development and administration activities under the guidance of District Secretary and Additional District Secretary and maintaining internal administration to a commendable level.
     
     

Accountant

ACC Sir Name :- Mr. K. Sivachandran
Telephone :- 0812239240
Fax :- 0812239240
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
     
     
     

District Engineer

  Name :- Mr. N.B.H.P. Rathnayake
  Telephone :- 0815626672
  Fax :- 0812222033
  Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
     
     
     

Administrative Officer

AO Sir Name :- Mr. R.A. Ajith Kumara
Telephone :- 0812224435
Fax :- 0812222033
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
     
     
     

Assistant Controller of Explosive

  Name :- Mr. H.J.R. Hettiarachchi
  Telephone :- 0812222770
  Fax :- 0812222033
  Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
     
     
     

Deputy Director (Planning)

AD Name :- Mr. R.M.L.C. Karunathilaka
Telephone :- 0812224079
Fax :- 0812201120
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
     
     
     

Assistant Director (Planning)

add new Name :- Mr. R.K.G. Rathnayake
Telephone :- 0812224079
Fax :- 0812201120
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
     
     
     

Assistant Director (Planning)

Untitled 1 Name :- Mrs. H.G.S.P. Anagasiri
Telephone :- 0812224079
Fax :- 0812201120
Email :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
     
     
     
     

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்