දිනය ඉටු කරන රාජකාරිය ස්ථානය
1 සිකුරාදා    
2 සෙනසුරාදා    
3 ඉරිදා    
4 සදුදා    
5 අගහරුවාදා    
6 බදාදා    
7 බ්‍රහස්පතින්දා    
8 සිකුරාදා  

9 සෙනසුරාදා    
10 ඉරිදා    
11 සදුදා    
12 අගහරුවාදා    
13 බදාදා    
14 බ්‍රහස්පතින්දා    
15 සිකුරාදා    
16 සෙනසුරාදා    
17 ඉරිදා    
18 සදුදා    
19 අගහරුවාදා    
20 බදාදා    
21 බ්‍රහස්පතින්දා    
22 සිකුරාදා    
23 සෙනසුරාදා    
24 ඉරිදා    
25 සදුදා    
26 අගහරුවාදා    
27 බදාදා    
28 බ්‍රහස්පතින්දා    
29 සිකුරාදා    
30 සෙනසුරාදා    

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்