රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ පළමු පන්තියේ නිලධාරීන්

සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම නිදහස් කිරීමේ පාඨමාලාව - දින 10

 

පළමු අදියර නිමකරමින් සාර්ථකව ඉදිරියට ....

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අදාළ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් උක්ත  පාඨමාලාවේ පළමු අදියර සඳහා කණ්ඩායම් දෙකක් සාර්ථකව නිමකරමින් දෙවන අදියර මේ වන විට මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් ආරම්භ කර තිබේ. පළමු අදියර යටතේ පුහුණු පාඨමාලා දෙකක් 2018.10.04 දින සිට 2018.10.26 දින දක්වා සාර්ථකව පැවැත්වු අතර ඒ සඳහා සහාභාගි වු නිලධාරීන් 215 දෙනෙකු වෙත සහතික පිරිනැමීම මේ වන විට අවසන් කර ඇත. දෙවන අදියර යටතේ පාඨමාලා දෙකක් 2018.10.29 දින සිට 2018.11.24 දින දක්වා නිලධාරීන් 201 දෙනෙකු සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී මේ වන විට සාර්ථකව පැවැත්වේ